Nieuwsberichten van Stichting Dorpsraad Vorstenbosch.

Bouw nieuwe gymzaal en woningbouw op vrijkomende locatie oude gymzaal (mei 2017)

Op woensdag 7 juni a.s. van 19.00 tot 20.30 uur zal de gemeente een informatiebijeenkomst houden in gemeenschapshuis de Stuik over het bestemmingsplan dat deze bouw mogelijk maakt. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Namens de gemeente zullen in ieder geval de wethouders Rien Wijdeven ( sportzaken ) en de Peter van Boekel ( woningbouw ) aanwezig zijn om toelichting te geven. Ook de dorpsraad is aanwezig. Via dit bestemmingsplan kan een belangrijk project uit ons IDOP ( IntegraalDorpsOntwikkelingsPlan ) uit 2009 dat samen met de inwoners is opgesteld, worden gerealiseerd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op afspraak ook vanaf 18 mei jl 6 weken ter inzage op het gemeentehuis..Zie de publicatie in DeMooiBernhezeKrant van 17 mei jl op pagina 21.

Klik voor de plankaart op onderstaande link.

2017-04-20 BP Eggerlaan verbeelding

Voortgang project nieuwe gymzaal en woningbouw op vrijkomende locatie (maart/mei 2017)

De gemeente is klaar met het opstellen van het ontwerp-bestemmingsplan, dat de bouw van de nieuwe gymzaal bij De Stuik en de woningbouw op de vrijkomende locatie van de huidige gymzaal mogelijk maakt. Binnenkort zal het ontwerp bestemmingsplan, tijdens een openbare informatieavond, aan belangstellenden worden gepresenteerd in gemeenschapshuis de Stuik. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf eind mei gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Bernheze. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Indien er zienswijzen worden ingediend, wordt door het gemeentebestuur beoordeeld in hoeverre hieraan tegemoet kan worden gekomen.  Daarna kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld en vervolgens de bouwlocatie bouwrijp worden gemaakt. Het bouwrijp maken is mede mogelijk omdat de gemeente het bouwperceel inmiddels heeft verworven.. Eind 2017 kan dan met de bouw van de nieuwe gymzaal begonnen worden. Zodra de nieuwe gymzaal in gebruik kan worden genomen, kan de oude gymzaal worden gesloopt en op die plek en naaste omgeving hiervan met de woningbouw worden gestart. Er is inmiddels een werkgroep samengesteld voor dit project waarin naast de gemeente, de dorpsraad, het bestuur van De Stuik en de basisschool is vertegenwoordigd.

Toewijzing huurwoningen van woonmaatschappij Mooiland (maart 2017)

Als je nu of in de toekomst in aanmerking wilt komen voor een huurwoning van woonmaatschappij Mooiland, is het nodig dat je jezelf inschrijft als woningzoekende bij deze woonmaatschappij. Veruit de meeste woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Dus hoe langer je staat ingeschreven, hoe meer kans je hebt op toewijzing. Het inschrijven kost niets. Je kunt bij je inschrijving een zoekprofiel aanmaken, waarbij je een voorkeur voor een woonplaats en het type woning op kunt geven. Tevens kun je daarin aangeven dat je een email bericht wilt krijgen als een woning van jouw voorkeur beschikbaar komt.

Inschrijven kan via de site www.mijnwoningzoeken.nl . Het telefoonnummer van Mooiland is 088 – 450 10 10.

Voor eventuele vragen hierover aan de dorpsraad kun je terecht bij Bart van Kessel, tel 0413 – 367053

 

Toewijzing woningen aan het Liebregtsplein. (februari 2017)

Een afvaardiging van de dorpsraad heeft, aansluitend op intensieve briefwisseling met Mooiland en de wethouder Volkshuisvesting, op 25 januari 2017 met de directie van Mooiland en de wethouder een gesprek gehad over de toewijzing van de woningen aan het Liebregtsplein. In dat gesprek is een uitvoerige toelichting gegeven op de wens t.a.v. een blijvende voorrangspositie voor 50 plussers. Dit i.v.m. de historie van deze woningen. Verder is gesproken over de huurprijzen en de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente en  Mooiland.

Gelet op onze argumentatie is Mooiland uiteindelijk bereid gevonden om voor Vorstenbosch een eenmalige uitzondering te maken ten aanzien van het passend toewijzen.

Afgesproken is het volgende:

 1. In de eerste tranche worden de woningen toegewezen aan 50 plussers die voldoen aan de inkomensvereisten. Zijn er verder nog woningen beschikbaar  dan komt de tweede tranche aan de orde.
 2. In de tweede tranche komen aan bod de 50 plussers die niet aan de inkomensvereisten voldoen. Dit geldt enkel     voor die gegadigden die zich op het inloopspreekuur hebben gemeld. Zijn er nog woningen beschikbaar voor de tweede tranche dan vindt met de kandidaten uit deze tranche in een later stadium een intakegesprek plaats, waarin gecheckt zal worden of deze gegadigden voldoende hard kunnen maken dat ze de huurverplichting na kunnen komen. O.a. het (toekomstige) vermogen zal hier een belangrijke rol spelen.
 3. In de derde tranche komen in aanmerking de gegadigden onder de 50 jaar die aan de inkomensvereisten voldoen.

Inmiddels is er op 26 januari 2017 een druk bezocht inloopspreekuur van Mooiland geweest in gemeenschapshuis “de Stuik”. Alle 50 plussers die zich hebben gemeld zijn in eerste instantie door Mooiland aangeschreven om hun belangstelling en voorkeur vóór 2 februari 2017 via een formulier door te geven. Binnenkort zullen de gegadigden die in eerste instantie in aanmerking komen een toewijzing krijgen. Daarna moet er binnen 7 dagen gereageerd worden of deze toewijzing wordt geaccepteerd en moeten er diverse bewijsstukken worden overgelegd. Zijn er dan in de groep die een eerste toewijzing hebben gehad alsnog afvallers, dan wordt verder gekeken naar gegadigden die op de reservelijst staan.

Aan de hand van de harde cijfers uit de reacties en toewijzingen zal de dorpsraad in een later stadium nog een vervolggesprek hebben met de gemeente en de woningcorporatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Kessel, secretaris van de Dorpsraad. Tel. 367053.

 

Jaarverslag van de dorpsraad over 2016. (december 2016)

Het jaarverslag van de dorpsraad over 2016 en de behandelde agenda tijdens de jaarvergadering 2016 kunt u hieronder inzien. De jaarverslagen vanaf 2013 tot en met 2016 kunt u tevens inzien op de pagina “verslagen” op deze site.

Klik voor het raadplegen op onderstaande links.

2016-12-07 Jaarverslag Dorpsraad Vorstenbosch over 2016

2016-12-07-agenda-voor-de-jaarvergadering-van-de-dorpsraad-7-dec-2016

 

Openbare jaarvergadering van de dorpsraad op 07 december 2016.

Op 7 december a.s. vindt weer de jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad plaats. Dit jaar weer met aansprekende agendapunten zoals woningbouw en bestemmingsplannen in ontwikkeling. Bij dit onderwerp zal o.a. het ontwerp bestemmingsplan Eggerlaan, met de voorgenomen bouw van de gymzaal aan de Stuik en woningbouw op de vrijkomende locatie van de oude gymzaal, worden gepresenteerd door wethouder Rien Wijdeven.

Ook zal woonmaatschappij Mooiland een uiteenzetting geven over hun verhuurbeleid en licht wethouder Peter van Boekel de stand van zaken toe met betrekking tot verdere woningbouwplannen, de woonvisie van de gemeente en de te ontwikkelen omgevingsvisie en het omgevingsplan. O.a. zal daar ook het buitengebied en het VAB beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) aan de orde komen. Ook de aanleg van glasvezel in heel Bernheze en een presentatie van de Rabobank over hun producten en regels rond hypotheekverstrekking staat op de agenda.

De avond wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een presentatie van “Vorstenbosch in beeld 2016” door Jo van den Berg.

 

Glasvezel in heel Bernheze. (november 2016)

Op 2 november a.s. vindt er een informatieavond plaats over glasvezel in geheel Bernheze. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis “de Stuik”.

Voor nadere informatie klik op onderstaande link.

uitnodiging-infoavond-glasvezel

 

Woningcorporatie Mooiland gaat van start met de bouw van tien huurwoningen voor senioren in Vorstenbosch (september 2016).

Naar verwachting kan Mooiland dit jaar nog starten met de bouw van deze woningen aan het Liebregtsplein.

Het nieuwbouwproject heeft geruime tijd stil gelegen door een juridische procedure. Bij deze procedure, tussen Mooiland en een zittende huurder, heeft het Gerechtshof uiteindelijk geoordeeld dat Mooiland haar plannen voor nieuwbouw voort mag zetten.

Nu alle oude woningen vrij van bewoning zijn, start Mooiland zo spoedig mogelijk met de sloopwerkzaamheden. Aannemer Gebroeders van Herpen uit Heesch is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Alle partijen hebben de ambitie om nog in het laatste kwartaal van 2016 te starten met de bouw van de levensloopbestendige woningen. Mooiland verwacht dat de tien huurwoningen in de zomer van 2017 gerealiseerd zijn.

Klik voor een impressie van de nieuwbouw aan het Liebregtsplein op onderstaande link.

2016-09-16-impressie-nieuwbouw-aan-liebregtsplein

 

Bouwrijp maken van het plangebied Peelstraat-Rietdijk (september 2016).

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte is gestart met het bouwrijp maken van het plangebied Peelstraat-Rietdijk. In dit plangebied zijn 14 kavels te koop. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met makelaardij Th. van Casteren te Schaijk.

Molenweg-Bladel

Ontwerp bestemmingsplan Eggerlaan in voorbereiding (september 2016)

In de afgelopen maanden is er in verschillende bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de gemeente Bernheze overlegd over het te ontwerpen bestemmingsplan Eggerlaan. Bij dit overleg zijn naast de dorpsraad ook delegaties van het bestuur van de Stuik, de werkgroep speelveld en de basisschool betrokken geweest. Ook de voorzitter van buurtvereniging ’t Lieske is in kennis gesteld van de voorgenomen plannen.

Het te ontwerpen bestemmingsplan Eggerlaan moet de nieuwbouw van een gymzaal en woningbouw op de betreffende locatie aan de Eggerlaan mogelijk maken. Momenteel is het gemeentebestuur aan de slag met het maken van een ontwerp bestemmingsplan.

Het is de bedoeling dat dit plan eind oktober of begin november 2016 in een informatiebijeenkomst wordt gepresenteerd aan de inwoners van Vorstenbosch.  Zodra de datum van deze bijeenkomst bekend is zult u daarover worden bericht.

Inschrijving voor de actie “Kern met Pit” (september 2016)

Iedereen die graag iets moois van zijn of haar buurt wil maken en daar een goed idee voor heeft, kan zich vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2016 inschrijven voor de actie “Kern met Pit”. In elke provincie wordt op 21 januari 2017 een startbijeenkomst georganiseerd. Alle initiatieven kunnen zich hier presenteren. Vervolgens wordt door de Kern met Pit adviseurs een keuze gemaakt voor de projecten die kans maken op het predicaat “Kern met Pit” en de daarbij behorende beloning van € 1000,=. Het project moet alsdan wel binnen een jaar worden gerealiseerd.

Meer weten? Vraag naar de folder “Kern met Pit” of kijk op de site www.kernmetpit.nl bij buurtinitiatieven. De folder is verkrijgbaar bij Bart van Kessel,  secretaris van de dorpsraad, Meester Loeffenplein 12. Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Glasvezel ook in Vorstenbosch!! (juli 2016)

Voor de stand van zaken rond de aanleg van glasvezel in geheel Bernheze en voor aanmelding als mogelijke gebruiker, zie onderstaand artikel van de stichting glasvezel Bernheze.

2016-07-20 Wil je ook glasvezel in Bernheze ?

 

Initiatief ZorgSamenDorp Vorstenbosch (juni 2016).

Het zorgplatform Vorstenbosch bestaande uit bestuursleden van de Stichting Zorgvoorzieningen, de KBO en de Dorpsraad hebben een initiatief genomen om de burenhulp, zoals we die vroeger vooral kenden, weer nieuw leven in te blazen. Gelet op de grote bezuinigingen in de zorg en de terugtredende overheid is dit nodig om ook voor ouderen en anderszins kwetsbare dorpsbewoners een leefbaar dorp te blijven. Wat deze initiatieven behelzen kunt u lezen in onderstaande flyer die inmiddels onder alle buurtverenigingen en buurtschappen is verspreid.

2016-05-23 flyer ZorgSamenDorp

 

Herinrichting Kerkstraat/Heuvel Vorstenbosch opgenomen in de Perspectiefnota 2017-2020 (mei 2016)

De Kerkstraat/Heuvel heeft nog het profiel van de oude doorgaande weg. Sinds de aanleg van de A50 is de functie van de weg echter gewijzigd. De weg ligt binnen een 30 km-zone en moet ook als zodanig te herkennen zijn. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. In overleg met de aanwonenden zal een nieuwe inrichting worden bedacht.

In de perspectiefnota 2017-2020, die op 2 juni a.s. in de raad wordt behandeld, is voor deze herinrichting 200.000,= euro uitgetrokken. Realisatie in 2020.

Gratis cursus politieke oriëntatie (april 2016).

Eind mei 2016 start de gemeente Bernheze gezamenlijk met de overige As 50 gemeenten een gratis training Politiek Actief. Deze training bestaat uit 5 (avond)bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen die wel eens willen weten hoe de politiek werkt, meer invloed willen uitoefenen in de gemeente of die mogelijk actief willen worden in de lokale politiek. Onderstaand treft u meer informatie aan over de training.

Klik hiervoor op onderstaande link.

2016-04-26 Persbericht Gratis cursus Politiek Actief

Opgeven voor de training is mogelijk t/m maandag 16 mei 2016.

Heeft u vragen? U kunt de griffie bereiken via de email griffie@bernheze.org of bellen naar: 0412 – 458812 (Jolanda Braam).

 

Woonvisie dorpsraad voor Vorstenbosch (april 2016).

Dit jaar stelt de gemeente Bernheze haar nieuwe woonvisie op. Adviesbureau Companen begeleidt hen hierbij. Bij het opstellen van de nieuwe woonvisie vindt de gemeente het belangrijk om o.a. de mening van de dorpsraden mee te nemen. Onlangs heeft de dorpsraad Vorstenbosch hun visie t.a.v. wonen in Vorstenbosch daarvoor ingebracht.

Klik voor deze ingebrachte visie op onderstaande link.

2016-04-01 inbreng dorpsraad Vorstenbosch tav woonvisie Bernheze

Woningbouw door Woonmaatschappij Mooiland aan het Liebregtsplein (maart 2016).

Medio maart 2016 werd een uitspraak verwacht in het ingesteld hoger beroep bij het Gerechtshof inzake de woningbouw aan het Liebregtsplein. Helaas is deze uitspraak verdaagd naar 10 mei a.s.. Heel vervelend maar hopelijk dat dit het laatste uitstel is.

Onderhoud fietspaden en routes in Bernheze (maart 2016).

Onlangs zijn er bijeenkomsten geweest voor de aanpak van fietspaden en routes in Bernheze. In een klankborgroep hebben ook enkele vertegenwoordigers vanuit Vorstenbosch geparticipeerd. In een verslag is o.a. neergelegd welke acties de gemeente in 2016 gaat uitvoeren. Er is in dit verslag onderscheid gemaakt tussen regulier onderhoud, onderhoud vanuit een extra onderhoudsbudget en lange termijn of niet. Enkele voor Vorstenbosch van belang zijnde acties:

 • Vullingsweg. Dit recreatief fietspad wordt in 2016 aangepast/opgeknapt.
 • Sluizen Kampweg. Deze sluizen worden wit beschilderd, zoals de sluizen in het dorp.
 • Onderhoud fietspaden i.v.m. wortelopdruk. Het fietspad  tussen Vorstenbosch en Nistelrode en het fietspad aan de Watersteeg (richting Veghel) worden opgeknapt.

Voor het volledige verslag klik hieronder.

2016-02-29 Fietspadenplan gemeente Bernheze 2016

Stand van zaken nieuwe gymzaal en ruimtelijk traject locatie Eggerlaan t.a.v. woningbouw (maart 2016).

Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan een eerste stedenbouwkundige schets. Parallel aan dit traject vinden gesprekken plaats t.a.v. verwerving van de bouwlocatie t.b.v. de gymzaal. Daarna zal er, vanuit de kaders binnen het planologisch traject, gewerkt worden aan het programma van eisen voor de gymzaal. De globale planning is dat het bestemmingsplan na de bouwvakvakantie 2016 ter inzage zal komen, zodat hopelijk rond de jaarwisseling e.e.a. kan worden vastgesteld door de Raad.

Overleg van de dorpsraad met het College van B. en W. op 16-02-2016.

 • de dorpsraad heeft wederom prioriteit gevraagd voor de oplossing van de ondermaatse verlichting van de Korenakkers, Molenakkers, Schoolstraat en het Liebregtsplein.
 • Ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling heeft de dorpsraad het belang benadrukt om woningen te realiseren voor mensen met een smalle beurs, met vooral ook het doel om jongeren te kunnen binden aan het dorp en de groei van het aantal inwoners te bevorderen. Om de leefbaarheid van het dorp te waarborgen streeft de dorpsraad naar een versnelde groei (naar 2000 inwoners) voor de kern Vorstenbosch. Op de langere termijn is zelfs groei naar 2500 inwoners gewenst om een leefbaar dorp te houden. Vooralsnog is hiervoor bestemmingsplan Bergakkers III in beeld.
 • Het bestemmingsplan Rietdijk-Peelstraat heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan zal nu waarschijnlijk in april 2016 door de Raad worden vastgesteld en zal naar verwachting rond mei/juni 2016 onherroepelijk zijn.
 • In april 2016 komt het mobiliteitsplan verkeer en vervoer in de Raad. In het concept mobiliteitsplan is de herinrichting van de Kerkstraat/Heuvel en het fietspad aan de Rietdijk meegenomen. De uitvoering van deze plannen moeten nog financieel vertaald worden en worden meegenomen in de Perspectiefnota voor de komende jaren. De dorpsraad zal bij de plannen worden betrokken zodra er door de Raad budget beschikbaar is gesteld. Nu al werken aan plannen zou tot valse verwachtingen kunnen leiden, aldus de verantwoordelijke wethouder.
 • Het zorgplatform Vorstenbosch is, in samenwerking met de Stichting Zorgvoorzieningen en een ingestelde projectgroep, bezig om de zorgvoorzieningen in Vorstenbosch verder uit te breiden en te optimaliseren. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven deze initiatieven te willen faciliteren.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!