Jaarverslag 2016 Stichting Dorpsraad

Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslag 2016 Stichting Dorpsraad 100

Tijdens de jaarvergadering van de Stichting Dorpsraad op 7 december j.l. in de Stuik sprak secretaris Bart van Kessel het jaarverslag over 2016 uit. U kunt dit jaarverslag hieronder of op de pagina van de dorpsraad (terug) lezen. 

Jaarverslag 2016 van de Dorpsraad Vorstenbosch

In 2016 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd door de Dorpsraad. Hierbij een beknopte opsomming van de belangrijkste acties.

Gymzaal

Ook in 2016 is er voortvarend gewerkt aan de realisatie van een nieuwe gymzaal. Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2015 is door de gemeenteraad € 25.000,= beschikbaar gesteld om het project op te starten. Vervolgens is voor 2016 een bedrag van € 100.000,= beschikbaar gesteld en is uiteindelijk in de begroting van 2017 nog eens een bedrag van 1.600.000,= opgenomen, zodat in totaal een bedrag van € 1.725.000,= beschikbaar is voor dit project. Dit bedrag is niet alleen bestemd voor de bouwkosten van de nieuwe gymzaal, maar hiervan dient ook de sloop van de huidige gymzaal, de verwerving van de grond ten behoeve van de bouw van de nieuwe gymzaal en de aankoop en sloop van een woning te worden bekostigd. Daarnaast is er hopelijk ook nog enige financiële ruimte voor de herstructurering van het speelveld. Dit laatste is een vurige wens van de werkgroep “speelveld”, die daarvoor een plan heeft uitgewerkt. De dorpsraad ondersteunt dit initiatief en hoopt met de werkgroep dat dit plan eveneens geheel of gedeeltelijk kan worden gerealiseerd. Ook gemeenschapshuis de Stuik wil een belangrijke bijdrage leveren door een te creëren ruimte, tussen de nieuwe gymzaal en het huidige gebouw van de Stuik, uit eigen middelen te financieren. Met deze inbreng van circa € 100.000,= hoopt gemeenschapshuis de Stuik hun functie te verstevigen en meer ruimte te kunnen bieden aan activiteiten. Vanaf mei 2015 is een projectgroep actief in de voorbereiding van het bestemmingsplan Eggerlaan, met daarin realisatie van de nieuwe gymzaal aan de Stuik en woningbouw op de vrijkomende locatie.  In deze projectgroep zijn de gemeente, de dorpsraad, het bestuur van de Stuik en de basisschool vertegenwoordigd. In 2016 is er over het ruimtelijk traject Eggerlaan en de gymzaal een vijftal keren in verschillende samenstellingen overlegd. Ook ondernemers uit Vorstenbosch denken met ons mee en hopen in het traject van realisatie een rol te mogen spelen. Dit wordt door de dorpsraad van harte ondersteund.

Tijdens de jaarvergadering is het ontwerp bestemmingsplan Eggerlaan, met de bouw van een nieuwe gymzaal aan de Stuik en de geplande woningbouw op de vrijkomende locatie, door wethouder Wijdeven  gepresenteerd.

Woningbouw

Ook in 2016  was woningbouw in ons dorp weer een belangrijk onderwerp voor de dorpsraad. Het tijdig en blijvend beschikbaar hebben van goede huisvesting voor de diverse doelgroepen is voor onze kern van groot belang. Voor behoud van voorzieningen als de school, het winkelaanbod en een actief verenigingsleven is groei van het huidige inwonertal, met liefst jonge gezinnen, gewenst.

Hierover heeft de dorpsraad weer enkele keren overleg gehad met de gemeente met name over diverse woningbouwzaken waaronder de Dorpsrand, de Rietbeemden, de locatie Eggerlaan en mogelijke uitbreiding van de Bergakkers. De dorpsraad heeft ook een bijdrage geleverd in de door de gemeente ontwikkelde woonvisie voor Bernheze. Hiervoor is een notitie aangeleverd, die in grote lijnen een vertaalslag heeft gekregen in de gemeentelijke woonvisie voor onze kern. Door wethouder van Boekel is in de jaarvergadering o.a. nader ingaan op de woningbouwplannen in Vorstenbosch.

De dorpsraad heeft dit jaar weer enkele keren contact gehad met woonmaatschappij Mooiland.

Nu de huurkwestie met een huurster aan het Liebregtsplein is opgelost, zal woonmaatschappij Mooiland binnenkort starten met de bouw van een tiental nieuwe seniorenwoningen aan het Liebregtsplein. Zonder tegenvallers is de oplevering van deze woningen gepland voor de zomer van 2017.

De dorpsraad heeft er in hun overleg met de woonmaatschappij op aangedrongen dat het huidige bestand en de nieuw te bouwen seniorenwoningen nu en in de toekomst bij voorrang worden toegewezen aan ouderen.

In de jaarvergadering is woonmaatschappij Mooiland  nader ingegaan op hun verhuurbeleid in zijn algemeenheid, waarbij de per 1 januari 2016 ingevoerde landelijke regels ten aanzien van passend toewijzen nader zijn toegelicht. Meer specifiek is daarbij aangegeven hoe zal worden omgesprongen met het verhuuraanbod van de 10 nieuwe woningen aan het Liebregtsplein.

Partneroverleg Buitengebied

De dorpsraad heeft met een bestuurslid in 2016 ook weer deelgenomen aan het partneroverleg buitengebied van de gemeente. In dit overleg komen landschapsontwikkeling en natuur, het VAB beleid (vrijkomende agrarische bebouwing), het geurbeleid etc. aan de orde. Ook is de dorpsraad vertegenwoordigd in de klankbordgroep voor het bomenbeleidsplan. De gemeente moet in verband met de invoering van de nieuwe omgevingswet ook een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen. Bij de participatie in dit partneroverleg kan de vertegenwoordiger van de dorpsraad een beroep doen op de deskundigheid als landschaparchitect van een mede dorpsbewoner.

Overleg van de dorpsraad met het College van Burgemeester en Wethouders.

Op 16 februari 2016 heeft de dorpsraad hun jaarlijkse overleg gehad met het college van B. en W. In dit overleg heeft de dorpsraad  wederom prioriteit gevraagd voor de oplossing van de ondermaatse verlichting van de Korenakkers, Molenakkers, Schoolstraat en het Liebregtsplein. Tevens is gesproken over ruimtelijke ontwikkelingen en de leefbaarheid in onze kern, waarbij groeimogelijkheden van belang zijn. Eerder is in dit verslag hierop al ingegaan. Ook het mobiliteitsplan verkeer en vervoer is in dit overleg aan de orde gekomen. De  dorpsraad heeft met een tweetal leden geparticipeerd in de daarvoor ingestelde klankbordgroep. Het mobiliteitsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan is voor Vorstenbosch o.a. de herinrichting van de Kerkstraat/Heuvel  meegenomen. De uitvoering van deze herinrichting is in  de perspectiefnota gepland voor 2020. De dorpsraad en de bewoners van de Kerkstraat/Heuvel zullen te zijner tijd bij de plannen worden betrokken.

Zorgvoorzieningen.

De dorpsraad is met een bestuurslid vertegenwoordigd in de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

Vanaf eind 2013 is in samenspraak met de KBO en de stichting Zorgvoorzieningen een zorgplatform samengesteld. Dit zorgplatform fungeert als een soort denktank voor de ontwikkeling van nieuwe plaatselijke zorginitiatieven. Ook de dorpsraad is hierin dus vertegenwoordigd. Onder het motto van een “ZorgSamenDorp” lopen er momenteel al initiatieven. In oktober jl is een kluscafé van start gegaan en binnen afzienbare tijd zullen ook een klussendienst aan huis en een project sociale dienstverlening en administratieve ondersteuning van start gaan. Voorts hebben leden van het zorgplatform hun bijdrage geleverd in gemeentebrede projecten als “SamSam” en de “Sociale Wegwijzer” die via banners op de website Vorstenbosch-info zijn te raadplegen.

Overige activiteiten.

-Begin 2016 is de website van de dorpsraad verbeterd. Deze site is nu eveneens te vinden op een banner van de site Vorstenbosch-info.

-Op zaterdag 6 februari heeft de dorpsraad samen met de gemeente en de carnavalsstichting de staatnaamonthulling bij prins Freddy d’n Urste verzorgd.

-Op uitnodiging van de gemeente heeft de dorpsraad op 24 maart  meegedacht en gesproken over de huisvesting van statushouders.

-Op 19 april heeft de dorpsraad -op uitnodiging van het CDA- met deze politieke partij gesproken over van belang zijnde zaken in onze kern.

-Een vertegenwoordiger van de dorpsraad heeft in 2016 geparticipeerd in het stakeholderoverleg maatschappelijk vastgoed. Mede aan de hand van de discussie in dit overleg heeft de gemeente een beleidsnotitie opgesteld. Hierbij is o.a. ingegaan op commerciële en paracommerciële activiteiten. Hoe beleidsmatig kan worden bereikt dat activiteiten plaatsvinden in de daarvoor bestemde accommodaties, was de vraag die zich hierbij aandiende.

-Op 13 juli heeft de vrijwel voltallige dorpsraad, op uitnodiging van de Rabobank, gesproken over het belang van de bankactiviteit in onze kern. Uit deze bijeenkomst is als vervolg het aanbod van de Rabobank voortgekomen om vanavond tijdens onze jaarvergadering een presentatie te houden.

-In samenwerking met de kerncommissie Loosbroek is door middel van een brief aan de gemeente aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud en gevaarlijke situatie op de Kampweg, de verbindingsweg tussen de beide dorpen. Deze brief is behandeld in de raadscommissie ruimtelijke zaken. Naar aanleiding van een ingediend amendement heeft de gemeenteraad voor 2017 een extra bedrag van € 150.000,- voor wegenonderhoud uitgetrokken. Wij hopen en verwachten dat uit dit budget ook passende maatregelen ten aanzien van de Kampweg worden getroffen..

-Op 14 juni heeft een delegatie van de dorpsraad een informatiebijeenkomst bijgewoond over de ingestelde adviesraad voor het sociaal domein.

-Op verzoek van het bestuur van gemeenschapshuis de Stuik heeft een delegatie van de dorpsraad in oktober geparticipeerd in een overleg met de gemeente over het toekomstig beheer en exploitatie van de multifunctionele accommodatie van de Stuik met de daaraan te bouwen gymzaal.

-Op 12 oktober heeft een vertegenwoordiging van de dorpsraad een interview gegeven voor een student van een hogeschool en stagiair bij de gemeente, met betrekking tot het onderwerp burgerparticipatie in de gemeente Bernheze.

-Op 2 november heeft de stichting glasvezel Bernheze samen met de gemeente, aannemer e-fiber en provider TriNed een informatieavond verzorgd voor de inwoners van Vorstenbosch. Tijdens deze bijeenkomst zijn de aanwezigen uitvoerig geïnformeerd over de vele voordelen die glasvezel te bieden heeft boven de andere systemen. Ook is voorlichting gegeven over de gang van zaken, de aanleg, de aansluiting, het abonnement, de overstapservice en de kosten etc.. Een lid van de dorpsraad is betrokken geweest bij de voorbereiding van deze avond, die door 160 mensen werd bijgewoond. Wethouder Wijdeven is tijdens de jaarvergadering nog even terug gekomen op dit onderwerp. 

Jaarvergadering dorpsraad 2016

Op woensdag 7 december 2016 hield de dorpsraad haar openbare jaarvergadering in gemeenschapshuis De Stuik. Ongeveer 120 belangstellenden woonden de vergadering bij.

Publicaties.

De dorpsraad heeft diverse informatieve publicaties gedaan in de wekelijkse parochieberichten. Ook de MooiBernhezekrant heeft incidenteel aandacht besteed aan onze activiteiten in het afgelopen jaar. Verder is via de website Vorstenbosch-info.nl en onze eigen website de nodige informatie verstrekt.

De dorpsraad zelf.

De dorpsraad is in 2016 tien maal voor een reguliere bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast hebben delegaties uit het bestuur diverse malen overleg gevoerd met derden, ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen en uitvoering van projecten.

Verder heeft de dorpsraad regelmatig vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad bijgewoond en daar waar nodig bij commissievergaderingen gebruik gemaakt van het meespreekrecht.

Bestuursmutaties dorpsraad in 2016.

Vanaf 1-1-2016 bestaat de dorpsraad uit 7 leden. In 2016 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Op de jaarvergadering in 2015 is uiteengezet dat de dorpsraad voortaan meer projectmatig wil gaan werken en bij die werkwijze aanvulling zoekt vanuit de gemeenschap. Dit om de dorpsraad te ondersteunen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Ten aanzien van de klankbordgroepen buitengebied is dit gebeurd door advisering van onze vertegenwoordiger op dit terrein, door een deskundige inwoner van onze kern. Ook in de werkgroep fietspadenplan hebben twee inwoners van onze kern geparticipeerd, zonder lid te zijn van de dorpsraad. De dorpsraad is verder actief geweest in de werving van nieuwe en met name jongere leden voor de dorpsraad. Gelet op de leeftijd van de huidige leden is verjonging een harde noodzaak, wil de dorpsraad ook in de toekomst voor hun belangrijke taak als belangenbehartiger voor het dorp en haar inwoners kunnen blijven zorgdragen. Hopelijk dat jongeren zich aangesproken voelen voor deze belangrijke taak. Een belangrijke aanvulling daarbij is dat wij –gelet op de leeftijd van de meeste leden van de huidige dorpsraad- ook veertigers en zelfs vijftigers nog tot jongeren rekenen en inwoners uit die leeftijdscategorieën dus meer dan welkom zijn om ons te komen versterken en het stokje op termijn over te nemen.

december 2016

Secretaris Dorpsraad Vorstenbosch.

Bart van Kessel

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info